10 Lời khuyên bảo vệ sức khỏe ngừa covid 19 cho nhân viên

Nhân viên khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Đây là 𝟏𝟎 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡.

10 Lời khuyên bảo vệ sức khỏe ngừa covid 19
10 Lời khuyên bảo vệ sức khỏe ngừa covid 19 cho nhân viên
💠 𝟏. 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐲 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀.
Xây dựng chính sách khuyến khích nhân viên bị bệnh hãy ở nhà mà không sợ bị phạt và đảm bảo nhân viên biết các chính sách này.
💠 𝟐. 𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐥𝐨 𝐧𝐠𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣.
Một số nhân viên có thể có nguy cơ cao bị bệnh nặng, chẳng hạn như người cao tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính.
💠 𝟑. 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐱𝐚 (𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢) 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐩𝐡𝐞́𝐩
để cho phép nhân viên ở nhà chăm sóc các thành viên gia đình bị bệnh hoặc chăm sóc con cái nếu trường học và nhà trẻ đóng cửa.
💠 𝟒. 𝐁𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣.
Thảo luận về tầm quan trọng của việc nhân viên bị bệnh nên ở nhà và khuyến khích họ xây dựng các chính sách “𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐝𝐨 đ𝐚𝐮 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡” mà không bị phạt.
💠 𝟓. 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐱𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐢𝐡𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̆́𝐭 𝐡𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐚𝐲.
Cung cấp khăn giấy, thùng rác không cần chạm, xà phòng và nước, và dung dịch sát trùng tay chứa tối thiểu 60% cồn.
💠 𝟔. 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐮́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐲 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐨̛̉ 𝐲 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐨.
Chủ động khuyến khích cách sắp xếp công việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc bố trí ca làm việc so le.
💠 𝟕. 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧.
𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ đ𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐦, chẳng hạn như khoang làm việc, mặt bếp, tay vịn và tay nắm cửa. Không khuyến khích việc dùng chung các công cụ và thiết bị, nếu khả thi.
💠 𝟖. 𝐗𝐞𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́.
Cân nhắc sử dụng hình thức họp từ xa và họp qua video, khi có thể.
💠 𝟗. 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
Có hình thức dễ hiểu và phù hợp với trình độ và khả năng ngôn ngữ của tất cả nhân viên, chẳng hạn như tờ thông tin và áp phích.
💠 𝟏𝟎. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜,
Cần phải tách họ ra khỏi các nhân viên khác, khách hàng và khách thăm và cho họ về nhà ngay lập tức. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về làm sạch và khử trùng các khu vực mà nhân viên bị bệnh đã đến.
Việc thực hiện 10 lời khuyên bảo vệ sức khỏe ngừa covid 19 cho nhân viên trên giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động mùa dịch, nhưng biện pháp phòng ngừa tối ưu được thực hiện nhiều nhất hiện nay là dịch vụ phun xịt khử trùng diệt khuẩn tại nơi làm việc, giúp cho nhân viên an toàn và tận tâm làm việc.

Gọi ngay cho chúng tôi để tận hưởng dịch vụ làm sạch, khử trùng, vệ sinh Chuyên nghiệp – Hiện đại – Uy tín – Giá ưu đãi tại Cần Thơ !

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

CTY TNHH DV VS Gia Nguyễn

Địa chỉ: Số P015, Chung cư Hưng Phú – Lô B, đường Lý Thái Tổ, P. Hưng Lợi, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 65 32 999 – 098 919 9292  – 0932 84 72 82

Website: www.vesinhcantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

CÁC DỊCH VỤ TOÀN DIỆN TRỌN GÓI – VỆ SINH GIA NGUYỄN CUNG CẤP:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*