10 Lời khuyên bảo vệ sức khỏe ngừa covid 19 cho nhân viên

Nhân viên khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Đây là 𝟏𝟎 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡. 𝟏. 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐲 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀. Xây dựng chính sách khuyến khích nhân viên bị bệnh hãy ở nhà mà không sợ bị phạt… Xem thêm