DỊCH VỤ VỆ SINH GHẾ SOFA

DỊCH VỤ VỆ SINH GHẾ SOFA

Ghế sofa
Ghế sofa là tài sản được lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của bạn
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒔𝒐𝒇𝒂 𝒃𝒊̣ 𝒃𝒂̂̉𝒏 𝑑𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑎́𝑛ℎ đ𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑎̀, 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂, 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛, 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃, 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖.. ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑜 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑜𝑓𝑎 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑚𝑜̂́𝑐, 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔, 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑔𝑎̂𝑦 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
💠 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒔𝒐𝒇𝒂 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒙𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜, 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔. 𝐍𝐇𝐔̛𝐍𝐆 . . .
👉 𝐵𝑎̣𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐
👉 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑜𝑓𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛
👉 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉
👉 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 của chuyên gia làm sạch
👉 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ “𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒉𝒆̂́ 𝑺𝒐𝒇𝒂” 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑪𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒐̛

𝑇ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒍𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑜𝑓𝑎, 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̣̂𝒊 đ𝒊̣𝒂, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑜𝑓𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̛́𝑖.

𝑉𝑎̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝐆𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐨𝐟𝐚 , 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝐆𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐨𝐟𝐚 𝑑𝑜 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

Liên hệ hotline 0932847282 để đăng ký dịch vụ vệ sinh ghế sofa tại nhà

 Vệ sinh Gia Nguyễn là đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ ” 𝐆𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐨𝐟𝐚 ” 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛. 𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘𝑦̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣, 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑣.𝑣.. đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon