QUY TRÌNH GIẶT GHẾ VĂN PHÒNG

QUY TRÌNH GIẶT GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế văn phòng sau thời gian sử dụng sẽ tích tụ nhiều vết bẩn, gây mất thẩm mỹ và ẩn chứa nhiều vi khuẩn mà mắt người không nhìn thấy được. Việc vệ sinh ghế bằng nhiều cách khác nhau, nhưng để sử dụng dịch vụ làm sạch ghế, giặt ghế chuyên nghiệp để mang đến chất lượng nhất thì cần thuê qua dịch vụ giặt ghế văn phòng của công ty vệ sinh Gia Nguyễn tại Cần Thơ. Với nhiều năm kinh nghiệm và cải tiến về quy trình làm sạch liên tục, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
Nay Vệ Sinh Gia Nguyễn xin gửi đến quý khách quy trình giặt ghế văn phòng mà chúng tôi thực hiện và được kiểm chứng.
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟏. 𝑻𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕
Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟐. 𝑯𝒖́𝒕 𝒃𝒖̣𝒊 𝒈𝒉𝒆̂́
𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́,.
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟑. 𝑷𝒉𝒂 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒈𝒉𝒆̂́
𝐻𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑔ℎ𝑒̂́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑦̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̣. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́.
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟒.. 𝑻𝒂̂̉𝒚 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒈𝒉𝒆̂́
𝐺ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑑𝑜 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑚𝑢̛̣𝑐. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̂̉𝑦 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑔ℎ𝑒̂́.
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟓. 𝑿𝒊̣𝒕 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 ghế
𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑖̣𝑡 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 2 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛.
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟔. 𝑪𝒉𝒂̀ 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚
𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́. 𝐵𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖, 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̉𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑥𝑜̂̉ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔.
Vệ sinh ghế văn phòng ở Cần Thơ
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟕. 𝑯𝒖́𝒕 𝒃𝒖̣𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒈𝒉𝒆̂́
𝑆𝑎𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦. 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑢̛ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘ℎ𝑜̂ 80%.
 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝟎𝟖. 𝑿𝒆̂́𝒑 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒃𝒂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖
𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑘ℎ𝑜̂ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛. Đ𝑜̣̂𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑔ℎ𝑒̂́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon