QUY TRÌNH GIẶT NỆM TẠI NHÀ

QUY TRÌNH GIẶT NỆM TẠI NHÀ

𝐍𝐞̣̂𝐦 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑢̀ 𝑜̛̉ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑎̀𝑜. Đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛.
giặt nệm
Tác hại của việc lâu ngày không giặt nệm

QUY TRÌNH GIẶT NỆM TẠI NHÀ

Dịch vụ giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ
Dịch vụ giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ
 Đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑽𝒆̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑥𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀:
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: 𝐷𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑎 𝑛𝑒̣̂𝑚
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: 𝐺𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎 𝑛𝑒̣̂𝑚
 “𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑑𝑜̛̃ 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡. 𝐺𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑎, 𝑣𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 đ𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̉ 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑒̣̂𝑚. 𝐵𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃”
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟒: 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
 𝐵𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑐𝑜̣ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑒̣̂𝑚. 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑖 ℎ𝑢́𝑡 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑒̂̉ ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑘ℎ𝑒 𝑟𝑎̃𝑛ℎ, 𝑚𝑒́𝑝, 𝑣𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜́𝑐 𝑛𝑒̣̂𝑚. 𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖, ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑜̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̣ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑘𝑒̀𝑚 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̣𝑖 Máy Hút Bụi Cần Thơ
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟓: 𝑋𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜̂̉
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟔: 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟕: 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟖: 𝐻𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟗: 𝑃ℎ𝑜̛𝑖 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟎: 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑛𝑒̣̂𝑚
 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟏: 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
𝑉𝑎̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑑𝑜 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon