QUY TRÌNH LÀM SẠCH KÍNH

Bước 1: Chuẩn bị

a/ Thiết bị và dụng cụ:

b/ Biển báo:

c/ Hóa chất:

Bước 2: Cách làm.

Lưu ý: