Dịch Vụ Vệ Sinh Văn Phòng tại Cần Thơ dành cho ai?

Dịch Vụ Vệ Sinh Văn Phòng tại Cần Thơ dành cho ai?

Thời đại kinh tế phát triển theo công nghiệp hóa và toàn cầu hóa dẫn đến công ty, văn phòng, nhà máy mọc lên như núi từ thành thị đến nông thôn. Những con số không tưởng về sức khỏe dân văn phòng, theo báo Tiền Phong năm 2020: 𝐂𝐨́ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟕𝟒% 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ đ𝐚𝐮, 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐡𝐨̣𝐧𝐠; 𝟕𝟑% 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̂̀𝐮. Vì thế 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, đ𝐞̂̉ đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩.
Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Cần Thơ
Nhân viên vệ sinh Gia Nguyễn thực hiện vệ sinh văn phòng tại Trường đại học FPT Cần Thơ
💠 𝐕𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 cho bạn và công ty như mang lại
✅ 𝐆𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜
✅ 𝐇𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
✅ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐡𝐨̛𝐧,…
💠 Thế nên sử dụng dịch vụ vệ sinh văn phòng với rất nhiều lợi ích khác nhau. 𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐚𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐞̂́𝐧 ” dịch vụ 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠? Dịch vụ tạp vụ vệ sinh văn phòng tại Cần Thơ đưa ra nhiều gói tạp vụ, vệ sinh rất linh động như sau:

👉 Những 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐨̂́𝐜, 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 khác nhau.

👉 𝐓𝐨̀𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲, 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 như ngân hàng, bất động sản,…

👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 (coworking space) của nhiều công ty, start up,…

⚜️ Nhưng tất cả những văn phòng dù quy mô lớn hay nhỏ thì 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠. VÌ vậy, việc 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐝𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨̣𝐧 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́.

⚜️ Là một trong những đơn vị cung ứng dịch vụ 𝐓𝐚̣𝐩 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 hàng đầu 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛. 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠. Chính điều đó đơn vị luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, ưa chuộng của khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm làm việc tốt, độ uy tín cao nên nơi đây luôn là 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟏 khi khách hàng có nhu cầu.
Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Cần Thơ
Nhân viên vệ sinh Gia Nguyễn cung cấp dịch vụ tạp vụ siêu thị tại Cần Thơ

SỰ CẦN THIẾT THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ CỦA CÔNG TY VỆ SINH GIA NGUYỄN:

Việc thuê dịch vụ Tạp Vụ Văn Phòng, thuê nhân viên vệ sinh hằng ngày của Công ty Vệ Sinh Gia Nguyễn sẽ giúp giảm 30-40% chi phí bao gồm: chi phí tuyển dụng, chi phí nhân công, chi phí đào tạo, chi phí quản lý. Doanh nghiệp chỉ cần ký hợp đồng với công ty Vệ Sinh Gia Nguyễn. Chúng tôi sẽ cung cấp nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp nhất và lo đầy đủ các chế độ như lương, thưởng, bảo hiểm,… với người lao động.

⚜️ 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡:

  • ✅ 𝑈𝑦 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢.
  • ✅ Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔.
  • ✅ 𝐺𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̣𝑛ℎ.
  • ✅ Đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ.
  • ✅ 𝐻𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒.
  • ✅ 𝑀𝑎́𝑦 𝑚𝑜́𝑐, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖.
Tạp vụ trường học tại Cần Thơ
Nhân viên Gia Nguyễn vệ sinh sàn định kỳ bằng máy chà sàn liên hợp

Gọi ngay cho chúng tôi để tận hưởng dịch vụ làm sạch, vệ sinh Chuyên nghiệp – Hiện đại – Uy tín – Giá ưu đãi tại Cần Thơ !

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

CTY TNHH DV VS Gia Nguyễn

Địa chỉ: P015, Chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 65 32 999 – 098 919 9292  – 0932 84 72 82

Website: www.vesinhcantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com


CÁC DỊCH VỤ TOÀN DIỆN TRỌN GÓI – VỆ SINH GIA NGUYỄN CUNG CẤP:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*