DỊCH VỤ GIẶT NỆM TẠI NHÀ

DỊCH VỤ GIẶT NỆM TẠI NHÀ

𝑽𝒊̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒆̣̂𝒎?

 𝑁𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑢̀ 𝑜̛̉ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑎̀𝑜. Đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛.
 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑒̣̂𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑘𝑦̃ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑏𝑜̣𝑐 𝑛𝑒̣̂𝑚 . . . 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑢̛
  •  𝑽𝒆̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂̉𝒖
  • 𝑽𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏/𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈.
  • 𝑻𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕.
  • 𝑴𝒂̣𝒕 𝒃𝒖̣𝒊, 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒎𝒐̂́𝒄 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒃𝒂̂̉𝒏 . .
  • 𝑽𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
 𝑉𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑒̣̂𝑚 (𝑑𝑎 𝑚𝑎̂̉𝑛 đ𝑜̉ – 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 . . .).
 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

Link tham khảo QUY TRÌNH GIẶT NỆM TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY VỆ SINH GIA NGUYỄN


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỆ SINH NỆM:

Công tác hút sạch bụi bên trong các lổ nệm trước khi giặt
Giặt nệm tại nhà
Dịch vụ giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ
Dịch vụ giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ
Nhân viên vệ sinh Gia Nguyễn giặt nệm tại nhà cho khách hàng ở Cần Thơ
Dịch vụ vệ sinh nệm của Gia Nguyễn trong một lần lên phóng sự đài truyền hình Vĩnh Long.
 𝑉𝑎̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑑𝑜 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon