DỊCH VỤ GIẶT THẢM TRANG TRÍ

DỊCH VỤ GIẶT THẢM TRANG TRÍ

Với sự phát triển của xã hội hiện nay, việc trang hoàn cho ngôi nhà được sang trọng hơn thì thảm lót sàn, thảm trang trí là một lựa chọn theo xu thế. Thời gian lâu ngày sử dụng thì việc sử dụng thảm bị nhiều bụi, vết bẩn bám trên thảm, nên cần vệ sinh sạch đẹp lại.

NHỮNG NỔI LO KHI SỬ DỤNG THẢM TRANG TRÍ, THẢM LÓT SÀN VĂN PHÒNG?

 1. 𝑇𝑎̂́𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ?
 2. B𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜?
 3. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑎̃𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ?
 4. 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣?
 5. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃?
 6. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 & 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛?

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẶT THẢM TRANG TRÍ CTY GIA NGUYỄN

💠 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 chuyên c𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.
💠 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ “𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒉𝒂̉𝒎” ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐓𝐏. 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛. 𝑆𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑄𝑢́𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢́𝑦 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖.
Dịch vụ giặt thảm trang trí tại Cần Thơ
Dịch vụ giặt thảm trang trí tại Cần Thơ

 Đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒉𝒂̉𝒎” 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖:
 • Tiết kiệm 𝑪𝒉𝒊 𝑷𝒉𝒊́
 • 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 linh hoạt
 • Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 nℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ – 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 – Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛
 • Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒊́ 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ chóng
 • 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣ 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑎̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ
 • 𝐴𝑛 𝑇𝑎̂𝑚 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIẶT THẢM Ở CẦN THƠ

 • Bước 1: Quý khách liên hệ gọi điện thoại công ty Gia Nguyễn qua số điện thoại hotline 0932847282 – 0989199292 hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Công ty hay qua nhân viên của Gia Nguyễn
 • Bước 2: Xác định rõ nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm của Khách hàng, biết rõ các thông tin như Họ tên, số điện thoại, địa chỉ
 • Bước 3: Khảo sát, tư vấn, lên phương án thực hiện và báo giá dịch vụ
 • Bước 4: Lập hợp đồng, xác nhận thời gian bắt đầu tiến hành dịch vụ
 • Bước 5: Triển khai, đôn đốc, giám sát và kiểm tra nhân viên làm việc
 • Bước 6: Nghiệm thu, xác nhận kết quả công việc thực hiện
 • Bước 7: Thanh toán chi phí theo hợp đồng dịch vụ

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon